LIVE: JAPAN

Japan - Vietnam ki1 (1,85) - 47 minut, 0-1