Khimki-cska

Shved 21.5+ Gill 4.5+ (skokovi) Higgins 12.5, 13.5 + Clyburn 6.5+ (skokovi)