Vikingur Reykjavik - Hafnarfjordur 4:1 FT

3+ (1,7) ✅ 4+ (2,85) ✅ 5+ (5,45)✅. Sva tri tipa usla, cujemo se sutra.